3.CLEAN ROOM PRODUCTS (สินค้าสำหรับคลีนรูม)

ประหยัดพลังงาน: โดยใช้สกรูโบวเวอร์เติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย

ประหยัดพลังงาน: โดยใช้ปั๊มความร้อน ในการทำความร้อน

                ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วส่งไปถ่ายเทความร้อนให้อากาศหรือน้ำ ณ ที่ต้องการใช้น้ำ (<70 C) นอกจากทำน้ำร้อนแล้ว Heat Pump ยังใช้ทำอากาศร้อนในการอบแห้ง, อุ่นอากาศในอาคาร, ลดความชื้นของอากาศ 

 

ประหยัดพลังงาน: โดยใช้ชิลเลอร์แบบดูดซึมในการทำความเย็น

ABSOLUTE Chiller : Industrial Chiller (ชิลเลอร์อุตสาหกรรม)

บริษัท สามารถออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชิลเลอร์ (Chiller) แบรนด์ ABSOLUTE เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี มีความชำนาญในการออกแบบ, ผลิต, ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 

Visitors: 33,916